สถาบันสหเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 Institute of Multi-Technology and Innovation for Sustainable Development
ข่าวประชาสัมพันธ์
  ลงทะเบียนโครงการ และลงทะเบียนสมาชิกด้วยด้วยบัญชี อีเมลของมหาวิทยาลัยเท่านั้น
   >> ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19
   >> นวัตกรรมรถไฟฟ้าสร้างอาชีพ: Cannabis EV. Mobile Shop
   >> ลงทะเบียนโครงการจัดหารายได้
   >> ลงทะเบียน สมาชิกสังกัดสถาบัน
   >> ประกาศการจัดตั้งส่วนราชการ มทร.อีสาน
   >> ประกาศการจัดกลุ่มมหาวิทยาลัยของ มทร.อีสาน
   >> ลิ้งค์ Facebook เพจสถาบันสหเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน